De inrichting van een toekomstbestendig schoolplein

De inrichting van een toekomstbestendig schoolplein

In Ederveen werd begin 2020 gestart met de sloop van de Calvijnschool. Voor de school in het Gelderse dorp werd na de sloop een compleet nieuw schoolgebouw gebouwd. Om het terrein rondom de school in te vullen en goed aan te laten sluiten op de openbare ruimte, werd Green Engineers gevraagd de ontwerpen uit te werken. In de plannen werd gewerkt aan de ideale mix van verharding, groen en diverse speeltoestellen, om daarmee een toekomstbestendig schoolplein te creëren.

De architect die verantwoordelijk was voor de ontwerpen van de nieuwbouw van de Calvijnschool, had reeds een basis gelegd voor de inrichting van het buitenterrein. Deze grove schetsen vormden gezamenlijk met de wensen vanuit de gemeente en de school de basis voor onze planvorming. De schetsen werkten we uit in concrete plannen, waarbij we op basis van de bestaande situatie bomen inpasten en de wensen vanuit de betrokken partijen concreet vormgaven.

Infiltratie van hemelwaterafvoer
Een van de wensen van de gemeente richting onze opdrachtgever, was om bij de nieuwbouw de hemelwaterafvoer af te koppelen van het gemengde rioleringsstelsel in de gemeente. In verband met het grote dakoppervlakte van het schoolgebouw, hebben we daarom voorzieningen ontworpen die infiltratie in de bodem mogelijk maken. Door het creëren van een wadi bij de school heeft het regenwater de tijd om de grond binnen te dringen. Om wateroverlast te voorkomen, is bovendien een overloop naar de achterliggende beek ontworpen. Hiermee is de school na de herbouw volledig afgekoppeld voor wat betreft hemelwater. Uiteraard is in de planning van alle verharding van het schoolplein eveneens rekening gehouden met voldoende infiltratiemogelijkheden.

Hittestress tegengaan
Een ander vraagstuk dat bij ons op tafel lag, was het tegengaan van hittestress rondom de school. Gezien de toenemende klimaatverandering, is hittestress een groeiend probleem. Om die reden keken we in de planvorming goed naar het creëren van schaduw en de aanleg van groen. Door op de juiste plekken groen te plannen, wordt niet alleen de eerdergenoemde infiltratiemogelijkheid gecreëerd, maar wordt tegelijk een invulling gegeven aan het vraagstuk rondom hittestress en klimaatadaptatie.

Een duidelijke raming
Naast het uitwerken van de plannen voor het nieuwe schoolplein van de Calvijnschool, maakten wij ook een raming van de verwachte kosten van de aanleg. Dergelijke ramingen vinden wij belangrijk, omdat onze opdrachtgevers hiermee een helder beeld hebben van de te verwachten kosten. Zonder onze betrokkenheid bij de daaropvolgende tender, kan de opdrachtgever hiermee toch op onze adviezen leunen bij het toetsen van de offertes van potentiële aannemers.

Regie bij aanleg
De planvorming voor het buitenterrein van de school werd eind 2020 afgerond, waarna wij op verzoek van de gemeente in de rol van regievoerder het proces verder begeleidden. De samenwerking met de aannemer, gemeente, school en alle andere betrokkenen verliep daarbij uitermate prettig. Een leuke bijzonderheid was, dat de voor de aanleg van het 1600 vierkante meter grote schoolplein de hulp werd ingeschakeld van vrijwillige ouders. Door hun bijdrage kon onder begeleiding van twee stratenmakers in enkele zaterdagen de helft van het plein worden aangelegd. Vanuit de besparing die dat met zich meebracht, werden extra wensen ingevuld, die anders niet binnen de begroting pasten. De zorgvuldige samenwerking tussen alle betrokken partijen zorgde voor een optimaal resultaat, waar de kinderen van de school inmiddels volop gebruik van maken.

Project specificaties:

Spelen, inrichting, klimaatadaptief, directievoering, toezicht

Deel dit project
Periode:

Juni 2020 t/m maart 2022

Meer informatie over dit project via:

Wilco Slotboom

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer over ons cookiebeleid